#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Pálení klestí

Plánované palení klestí nahlaste zde

Digitální povodňový plán

Kronika obce

Elektronická kronika obce

roky 2009-2013

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Zápisy ze zastupitelstva obce

Rok 2009

Usnesení   1/09         Obecní zastupitelstvo nemá námitek proti stavbě rodinného domu 
                                 pí.Markové.
                                 a) Projektová dokumentace je v souladu s požadavky
                                     kladenými v územním plánu Obce.
                                 b) souhlasí s následným připojením se na veřejný vodovod.
                                                                                            Pro: 6
                                                                                         
 
Usnesení   2/09        Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo prodej p.Odehnalovi, který měl
                                zájem o koupení pozemku již dříve.
                                Prodej pozemku bude znovu vyvěšen na úřední desce.
                                Prodejní cena pozemku byla stanovena na 150,-Kč/m2.
                                (příloha zápisu)
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                           Pro: 6
 
Usnesení   3/09        Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem nebo případný prodej
                                pozemku p.č.1075/6 na základě žádosti pí.Oplakalové
                                za prodejní cenu 60,-Kč/m2.
                                                                                           Pro: 6
 
Usnesení   4/09         Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Mníšek povolit
                                 tombolu a zároveň prominutí poplatku ze vstupného na plese
                                 konaném dne 14.´února 2009.
                                                                                            Pro: 8
                                                                                          
Usnesení   5/09        Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost povolit
                                tombolu a zároveň prominutí poplatku ze vstupného
                                na Obecním plese konaném dne 21.února 2009.
                                                                                                                           
                                                                                           Pro: 8
 
Usnesení   6/09         Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 6.000,-Kč
                                 pro Kraj.věd.knihovnu na nákup knih do místní knihovny.
 
                                                                                           Pro: 8
 
Usnesení   7/09         Obecní zastupitelstvo neschválilo navýšení odměn neuvolněných  
                                 zastupitelů dle Sbírky zákonů č.20/1009 příloha č.1 nařízení vlády
                                 č.37/2003 sb.
                                 a výše odměn zůstává shodná s rokem 2008.
                                                                                           Pro: 5
                                                                                     Zdržel: p.Portele
                                                                         Proti: p.Jahelka,ing.Randáček
 
 
Usnesení   8/09     Obecní zastupitelstvo schválilo II.aktualizaci Plánu obnovy venkova
                             2007-2013.
                                                                                           Pro: 8
 
 
Usnesení   9/09     Obecní zastupitelstvo schvaluje účast obce na podání žádostí na
                             vybrané dotační tituly v dané výši, i vyčlenění prostředků na vlastní podíl
                             obce
                                                                                            Pro: 8
 
Usnesení   10/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s zakoupením požárního vozu
                              cisterny Cas25 pro SDH Nová Ves v hodnotě 50.000,- Kč.
                                                                                            Pro: 8
 
 
Usnesení   11/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku
                             (příkup) p.č.5/1 v k.ú.Mlýnice za navrženou cenu 70,-Kč/m2.
 
                                                                                             Pro: 8
 
Usnesení   12/09       Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost místní organizace ČSŽ –
                                prominutí poplatku ze vstupného maškarního plesu (bylo již
                                schválo usnesením 32/07) a souhlasí s uspořádáním tomboly.
                                                                                            Pro: 7
                                                                                          
Usnesení   13/09       Obecní zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č.1299/17
                                 (38 m2) od manželů Šírkových
                                                                                                                            
                                                                                           Pro: 7
 
Usnesení   14/09       Obecní zastupitelstvo souhlasí s přihláškou do soutěže
                                  ,,Vesnice roku 2009´´.
 
                                                                                           Pro: 7
 
Usnesení   15/09      Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 1.500,- Kč na obnovu
                                hradu Grabštejn ( záchrana kaple sv.Barbory)
                               
                                                                                           Pro: 7
                                                                                                                                                         
Usnesení   16/09      Obecní zastupitelstvo schválilo prodej parcel –lokalita za farmou
                               za účelem výstavby rodinných domů za předjednané ceny z loňského
                               roku -  280,-Kč/m2 v případě platby najednou za celou lokalitu
                               (24.834 m2) nebo 350,-Kč/m2 při postupném prodeji jednotlivých
                               parcel.                   
                               Podmínky při výstavbě domů budou ošetřeny ve smlouvě (předkupní
                               právo obce…)
                                                                                           Pro: 6
                                                                                      Zdržel:ing Randáček
 
 
Usnesení   17/09     Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p.č.711/1
                               jednotlivým žadatelům(p.Kořínek, p.Dostál, p.Zítek)
                               za cenu stanovenou ve Směrnice č.2/2007-
                               - Cenový výměr pro poskytování služeb a zapůjčení nářadí.
 
                              
                                                                                            Pro: 7
 
Usnesení   18/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby výtěžek z Obecního plesu byl
                             použit na úhradu nákladů spojených s pořádáním dětského dne a
                             pouti v Nové Vsi.
                                                                                            Pro: 7
 
 
Usnesení   19/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s celováním obecních lesů a s jejím
                             zaměřením (geometrický plán).
 
                                                                                            Pro: 7
 
Usnesení   20/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením vodovodního řadu za
                              podmínek, že se obec bude finančně podílet pouze na prodloužení
                              hl. vod. řadu vedoucí k danému pozemku.
                              Samotnou přípojku do domuz hl. řádu si bude majitel hradit sám.
                                                                                          Pro: 7
 
Usnesení   21/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s vydáním Směrnice č 001/2009-
                             Pravidla kontroly práce neschopných zaměstnanců pro účely OÚ.
                                                 
                                                                                          Pro: 7
 
Usnesení   22/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí požádat o bezúplatný převod p.č.797/5
                             p.č.797/6 a p.č.1745 od Pozemkového fondu ČR
                                                                                         
                                                                                          Pro: 7
 
Usnesení   23/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rozšíření
                             kanalizace –část Brazílie II. etapa a rozšíření ČOV na 300 EO.
                                                                                        
                                                                                         Pro: 7
 
Usnesení   24/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s pověřením starosty účastí na valné 
                              hromadě vodárenské společnosti konající se v Mšeném u Mělníka
 
                                                                                                           Pro: 7
 
Usnesení   25/09    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že s ohledem na možnost
                             získání finančních prostředků z dotačního titulu podá žádost o dotaci
                             na II.etapu kanalizace Brazílie.
 
Usnesení   26/09    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí pokračování ve věci rozšíření
                             cyklostezky (neustupovat původnímu záměru - podání žádosti o
                             přidělení fin.prostředků prostřednictvím dotačního titulu z LK ).
                             Nově v této věci jednat o možné změně trasy s MML (v rámci ÚP obce),
                             s p.Boumou a p.Reslem ( vlastníci pozemků).
 
 
Usnesení   27/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí dále jednat ve věci získání areálu bývalé
                              pily.
                                                                                                           Pro: 9
 
Usnesení   28/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s dodatečným odsouhlasením a
                              upřesněním podání dotačního titulu na dvě akce a to z Programu 
                              obnovy venkova neinvestiční -oprava márnice a z Programu obnovy
                              venkova – Fondu investic cyklostezka – propojení cca 200 m
 
                                                                                              Proti: p. Seibert,Randáček
                                                                                            Zdržel: p. Jahelka
                                                                                                Pro: 6
 
 
 
Usnesení   29/09    Obecní zastupitelstvo nesouhlasí z žádostí p. Odehnala o zrušení 
                             věcného břemene na p.č1163/2.
                              Danou parcelu by odkoupil za nabídkovou cenu, kterou uvedl ve své
                              žádosti.
                                                                                                Pro: 9
 
Usnesení   30/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkovou cenou cca 250.000,-Kč
                               na domácí čistírnu a septik v čp.11 pro cca 20-25 nájemníků
 
                                                                                                Pro: 9
 
 
Usnesení   31/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s pokračováním na projektech
                             potřebných k získání dotace na rybník Makohyňák a zateplení školy.
                                                                                                            
                                                                                                Pro: 9
 
Usnesení   32/09    Obecní zastupitelstvo pověřuje pí. Koblihovou Yvonu psaním kroniky
                             Obce.
                                                                                                             
                                                                                               Pro: 9
 
 
Usnesení   33/09   Obecní zastupitelstvo souhlasí s převodem parcel p.č.115/3, 46/8, 40,
                             797/5, 797/6 s trvalého travnatého porostu na ostatní komunikaci.
                                                                                                             
                                                                                               Pro: 9
 
Usnesení   34/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s převodem pozemku nebo se směnou
                             pozemku p.č.1005 za účelem zřízení přístupové cesty (komunikace)
                             k pozemku p.č.95 přes pozemky p.č. 1004/2 a 1064/1.
 
                                                                                               Pro: 9
 
Usnesení   35/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s oslovením majitelem pozemku
                              p.č 643/2 (fa. Emita Invest) o možnosti odkoupení pozemku pro obecní
                              účely.
                                                                                               Pro: 9
 
 
Usnesení   36/09    Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem změny předložené
                             p. Vondráčkemo zastavění pozemku č.140/4 a 140/8 z původní
                             zástavby 2RD na 4RD v důsledku ek. krize. Hlavním důvodem je
                             nesoulad s územním plánem obce Nová Ves
                             Stavební komise pozve p. Vondráčka k dalšímu jednání na obecní úřad.
                             O výsledku bude informovat zastupitelstvo obce
                                                                                                             
                                                                                               Pro: 9
 
Usnesení   37/09    Obecní zastupitelstvo schvaluje existenci rezervního fondu a
                             jeho používání pro ZŠ + MŠ s tím,že finanční prostředky budou
                              použity např. na navýšení mzdových nákladů z důvodů prodloužení
                              prac. doby nad základní rámec.
 
                                                                                               Pro: 9
 
 
Usnesení   38/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na
                              pozemku p.č.1693/1 a p.č.1693/2 v k.ú. Nová Ves u Chrastavy,
                              na základě smlouvy ze dne 18.5.2009 mezi Obcí Nová Ves a
                              p. ing. Kadlecem spolu s Mgr .Bönischovou
                                                                                                           Pro: 9
 
Usnesení   39/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s uveřejněním nabídky a následným  
                             prodejem pozemků z majetku obce vše v k. ú. Nová Ves u Chrastavy:
 
                               p.č. 1772/1 o výměře   403 m2     ostatní plocha
 
                               p.č. 301/10 o výměře 1260 m2   travní porost,
                                     301/11 o výměře 1073 m2 travní porost,
                                     301/12 o výměře   987 m2   travní porost,
                                     301/13 o výměře 1018 m2   travní porost,
                                     301/14 o výměře 1173 m2   travní porost,                                 
                                     301/15 o výměře 1173 m2   travní porost,
                                     301/16 o výměře 1137 m2   travní porost   
                                                 (lokalitu pod hřbitovem) .      
  
                               p.č.120   o výměře   400 m2     zastavěná plocha a nádvoří (č.p.105)
                                      62   o výměře   417 m2    zastavěná plocha
                                      61   o výměře 2658 m2    trvalý travní porost
 
                                U pozemků v lokalitě ,,pod hřbitovem'' zastupitelstvo doporučuje
                                oslovit  všechny zájemce o výstavbu RD, kteří mají na obecním 
                                úřadu evidovánu žádost o koupi stavební parcely.                                                                        
                                                                                                      Pro: 9
 
 
Usnesení   40/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s žádostí manželů Jelínkových odvést
                              z p.č.256/2 splaškovou vodu z domácí čistírny do řeky Jeřice.
                              Bude provedeno v celém úseku  zatrubněním.                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                      Pro: 9
 
Usnesení   41/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí,aby nová zemní kabelová přípojka NN
                             pro p.č. 1186/1 v k.ú. Nová Ves u Chrastavy byla provedena protlakem
                             pod obecní cestou p.č.1140/3 a zároveň souhlasí s věcným břemenem
                             pro pozemek 1140/3
                                                                                                             Pro: 9
 
Usnesení   42/09    Obecní zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a 
                              závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy nezávislého auditora
                              o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výhradou
                              nedostatků uvedených ve zprávě hospodaření a přijímá tato opatření:
 
                              k nedostatku 1) činnost kontrolního a finančního výboru byla
                                                      projednána s předsedy jednotlivých výborů.
                                                      Bude sestaven plán práce jednotlivých výborů,
                                                      Budou předkládány výsledky kontrol.( formou zápisů )
                                                      T: 13.7.2009
 
                              k nedostatku 2) Situace, kdy nebude schválen rozpočet obce
                                                      ani rozpočtové provizórium na následující rok
                                                      před ukončením roku běžného se již nesmí opakovat.
                                             
                               k nedostatku 3) V roce 1994nabyla obec akcie SVST Teplice, v době
                                                       kdy se do účetnictví obce zaváděl majetek, nebylo
                                                       k této hromadné akcii přihlédnuto, jelikož je
                                                       vystavená na akcionáře Fond národního majetku ČR
                                                       – 19.4.1994.
                                                        Na rubu akcie je s datem 6.6.94 uvedena coby
                                                        nabyvatel akcií Obec Nová Ves.Bohužel o tom, že
                                                        akcie patří do majetku obce nikdo nevěděl.Akcie
                                                        nejsou veřejně obchodovatelné.
                                                        Dne 30.4.2009 byla účetní hodnota hromadné akci
                                                        doúčtována do majetku obce.
                                                                                                              
                                                                                                          Pro: 8
                                                                                                      Zdržel: p. Seibert
 
Usnesení   43/09    Obecní zastupitelstvo žádá změny předložené p. Vondráčkem
                             o zastavění pozemku č.140/4 a 140/8 z původní zástavby 2RD na 4RD
                             smluvně doložit souhlasem 5 majitelů sousedních pozemků o umístění
                             RD v dané lokalitě   
                                                                                                             Pro: 9
 
Usnesení   44/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním trestního oznámení na
                              neznámého pachatele v souvislosti s konáním technoparty
                              v Albrechticích.
 
                                                                                                             Pro: 9
 
Usnesení   45/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s možností zřídit v obci bezdrátový
                              rozhlas za účelem větší informovanosti místních občanů.
                              Prověřit možnosti získat finanční prostředky např. z MVČR.                               
                                                                                                             Pro: 9
 
Usnesení   46/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s pokračováním opravy hrobky na
                              místním hřbitově do zřízení kolumbária.
                              Oslovit něm. stranu o finanční spoluúčast na dokončení opravy hrobky
                              a zřízení pamětní desky .
                                                                                                             Pro: 9
 
 
Usnesení   47/09     Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením změny č.2 ÚPO
                              (Územní plán obce) Nová Ves na změnu č. 2a ÚPO Nová Ves
                              a změnu č.2b ÚPO Nová Ves.
                              Změna č.2a ÚPO Nová Ves bude obsahovat lokality
                              2/1, 2/3, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10.
                              Změna č.2b ÚPO bude obsahovat lokalitu 2/4
                              (pozemek č.731/2 v k.ú. Nová Ves)
                              Pořizovatelem zněny č.2bÚPO Nová Ves bude MML-
                              Stavební úřad - oddělení územních plánů.
                              Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene pro
                              pozemky p.č.797, 1724/1, 1731/1,920/7 za účelem obsluhy vodovodu
 
                                                                                                             Pro:9
 
 
Usnesení   48/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby starosta obce zastupoval obec
                             dne 29.7.2009 na jednání s MML ohledně akcií ČSAD LIBEREC
                                                                                                          
                                                                                                             Pro: 6
Usnesení   49/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene pro
                              pozemek p.č. 629/8 ( Markovi) za účelem obsluhy vodovodu
 
                                                                                                              Pro: 6
Usnesení   50/09   Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků a následným
                             odkupem do vlastnictví obce p.č.797/3, 536, 2044 (pod vodárnou)
                                                                                                                           
                                                                                                              Pro: 6
Usnesení   51/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem a následným odkupem
                             pozemku p.č. 797/5, 797/6, 2047 (cyklostezka)
 
                                                                                                              Pro: 6
Usnesení   52/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p.č. 46/7
                              (škvárák) za odhadní cenu
                                                                                                              Pro: 6
 
Usnesení   53/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p.č. 46/9
                             (p.Adámek) za cenu 100,-Kč/m2.
 
                                                                                                              Pro: 6
Usnesení   54/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku
                              p.č.1772/1 za 60Kč/m2
                              - souhlasí s prodejem pozemků p.č. 301/10 - /16
                                za 350,- Kč + cena za zasítění
                              - souhlasí s prodejem domu č.p.105 za odhadní cenu  
                                + odhad + oddělení pozemku
                              - souhlasí s prodejem pozemku p.Čílovi za 200,-Kč/m2 1299/1(350 m2)
                              - souhlasí s prodejem pozemku p.Reslovi
                                za 200,-Kč/m2 1299/1(10 m2
                                                                                                             Pro: 6
 
Usnesení   55/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí se zakoupením objektu bývalá
                              firma Autronik za cenu 1,600.000,-Kč.
                              Záměr : hasičárna, krizový byt + dva nájemní byty, společenská 
                                          místnost
                                                                                                              Pro: 6
 
Usnesení   56/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na dotaci 
                             (Mikroregion  Hrádecko-Chrastavsko) určenou na opravou márnice
                             na místním hřbitově
                               
                                                                                                              Pro: 6
 
Usnesení   57/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s prominutím poplatků za dřevo
                              z obec.lesa určené na posedy.
                                                                                                              Pro: 6
 
Usnesení   58/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na
                              dobudování II etapy kanalizace Brazílie s těmito ukazateli:
                              cena dodávky 45%, platební kalendář 25%, termín dokončení 20%,
                              záruka 10%.
                                                                                                              Pro: 6
 
Usnesení   59/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na
                             Opravu komunikací s těmito ukazateli:
                             cena dodávky 40%, platební kalendář 15%, termín dokončení 15%,
                             záruka 30%.                                                                   
                                                                                                              Pro: 6
 
Usnesení   60/09    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
                             - termín uzavření školy a školky
                             - fungování zejména kontrolní a finanční komise (kontrola ve
                               škole,usnesení, prodejů, příprava rozpočtu…)
 
                                                                                                              Pro: 7
 
 
Usnesení   62/09    Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na 
                              zhotovitele II. etapy kanalizace Brazílie a souhlasí se sepsáním 
                              smlouvy s vítěznou firmou Brabec & Brabec
                                                                                                          
                                                                                                              Pro: 7
Usnesení   63/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou rozpočtu č. 1 v r.2009
                             v celkové výši 3.184.289,50 Kč
 
                                                                                                             Pro: 6
                                                                                                         Zdržel: p. Seibert
 
Usnesení   64/09    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí vrácení bezúročné půjčky MMR
                             ve výši 600.000,- Kč a souhlasí se zrušením běžného účtu založeného 
                             pro účel oddělené evidence FRB . Zbylé finanční prostředky budou
                             převedeny na BÚ obce a budou použity jako část nákladů na
                             budování  vodovodní přípojky k obecnímu domu č.p.234 .
 
                                                                                                             Pro: 7
 
 
 
Usnesení   65/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí se zvýšením nájemného v obecních
                             bytech dle kategorie bytů a návrhu bytové komise (viz. příloha)

                                                             

                                                                                                              Pro: 7

 

Usnesení   66/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene

                              na pozemek obce Nová Ves vlastníka pozemku 12 k.ú. Nová Ves
                              u Chrastavy a pí. Hajnou Renatou vlastníkem pozemku 13/2 k.ú.
                              Nová Ves za účelem obsluhy kanalizační stoky od domovní ČOV.
 
                                                                                                             Pro: 7

 

Usnesení   67/09    Obecní zastupitelstvo souhlasí s odkoupením hlavního vodovodního řadu
                             k RD č.p. 128 a č.p. 127 od současného majitele Reality Nisa
                             za dohodnutou cenu 50 000,- Kč + DPH.
                                                                                                                          Pro: 7
 
 
     Zastupitelé berou na vědomí připomínku starosty obce k dosavadní činnosti jednotlivých
     komisí.
     Předsedové komisí budou zajišťovat pravidelné schůzky svých výborů včetně 
     písemných zápisů.

 

 

Usnesení   68/09     Zastupitelstvo obce schválilo výsledky výběrového řízenívypsané
                              na opravu obecních cest a souhlasí se sepsáním smlouvy s vítěznou
                              firmou.
 
                                                                                                                       Pro: 7

 

Usnesení   69/09        Zastupitelstvo obce schválilo novelu zřizovací listiny na základě 
                                 přizpůsobení znění zřizovací listin zákonu č.250/2000 Sb.,
                                 po novele zákonem č.477/2008 Sb. s výhradou doplnit do novely
                                 zřizovací listiny ty to údaje:Čl f)A5 j) uzavřít nájemní smlouvy nebo  
                                 smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek na dobu delší než 29 dní
                                 lze vždy se souhlasem zřizovatele (starosty) a Čl f)A6a) vlastním
                                 jménem na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky
                                 movitý majetek, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit
                                 výkon hlavní činnosti organizace,vždy se souhlasem zřizovatele
                                (starosty)
 
                                                                                                                      Pro: 7
 

 

Usnesení   70/09       Zastupitelstvo obce schválilo žádost p.Horníka změna stavby na
                                 pozemku p.č 539 v katastru obce Nová Ves-Růžek rekreační domek
                                 na dům k trvalému pobytu
 
                                                                                                                      Pro: 7
 
 
Usnesení   71/09      Zastupitelstvo obce schválilo žádost pí.Štefanové změnu stavby
                               na pozemku st.p.č. 5 v katastru obce Nová Ves-Mlýnice
                               rekreační domek na dům k trvalému pobytu. 
 
                                                                                                                      Pro: 7
 
Usnesení   72/09      Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku, kterou se
                                upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
                          Výhradu měl p.Portele doplnit Čl.1 odst. 4) o větupsa určeného pro 
                          výkon práva myslivosti